Úvod do distribuovaných algoritmov  2-INF-132

Cieľom kurzu je na príkladoch predstaviť oblasť distribuovaných komunikačných algoritmov: spôsob kladenia otázok a typické výsledky. Vybraté sú tri okruhy: voľba šéfa, routovanie a problém dohody.

Predmet sa vyučuje každoročne v zimnom semestri.

Ak máte ( k predmetu ) akékoľvek otázky, prípadne potrebujete konzultácie, neváhajte ma kontaktovať (najlepšie mailom).

I Voľba šéfa
 1. modely distribuovaných výpočtov
  • PRAM, LogP, BSP, ab-kalkul, CSP, Mapreduce
 2. prehľadávanie grafov
  • broadcast/convergecast na stromoch
  • shout-echo
  • BFS, DFS
 3. Voľba šéfa na úplných grafoch
 4. Voľba šéfa na kruhoch
  • 1-smerné kruhy, Chang-Roberts, analýza priemerného prípadu
  • n log n správ v najhoršom prípade
  • dolný odhad počtu správ
 5. Voľba šéfa na ľubovoľných grafoch:
  • GHS,
  • KKM
 6. Voľba šéfa na úplnom grafe s kompasom (sense of direction)
 7. Voľba šéfa na synchrónnych kruhoch (dolný odhad)
II Routovanie
 1. počítanie najkratších ciest
  • distribuovaný Floyd-Warshall, Netchange
 2. routovanie paketov
  • permutačné routovanie na mriežke
  • analýza routovania s náhodným cieľom
 3. počet routovacích rozhodnutí
 4. kompaktné routovanie (intervalové schémy, dolný odhad)
III Problém dohody
 1. chyby liniek
  • neexistencia deterministickej dohody
  • randomizovaný algoritmus
 2. stop chyby
 3. byzantínske chyby
  • dolný odhad na počet chybných procesov
  • EIG algoritmus
  • polynomiálny algoritmus
Väčšina preberanej látky sa dá nájsť v knihe
Dolný odhad pre voľbu šéfa na kruhoch a časť o probléme dohody sú z
Časť o routovaní paketov je z
Tu sú slidy z prednášok.

Podmienky skúšky budú upresnené na začiatku semestra. Skúška bude isto obsahovať (open book) písomku, na ktorej treba vyriešiť príklady a ústnu časť (closed book; písmenká C,D,E sa dajú získať aj iba na základe písomky bez ústnej skúšky).

Na písomke je každý príklad bodovaný max. 5 bodmi, na absolvovanie skúšky treba aspoň 10 bodov. Za 10-12 bodov je E, za 13-15 D, za 16 a viac C. Písmenko z písomky si môžete dať zapísať, alebo môžte prísť na ústnu skúšku, kde sa dá získať lepšie (t.j. písmenká A,B sa bez ústnej skúšky získať nedajú). Ústna skúška je closed-book, jej obsah závisí od počtu získaných bodov: v princípe sa budem pýtať na témy preberané počas semestra, ale pri menšom počte bodov z písomky treba očakávať aj príklad(y). Ústne skúšky nemajú vypísané termíny, môžu byť hocikedy do konca skúškového obdobia: pošlite mi mail a dohodneme termín.