Magisterský program Informatika je definovaný v akreditačnom spise a riadi sa  študijným poriadkom fakulty. Táto stránka má za cieľ slúžiť ako pomôcka pre študentov a záujemcov o štúdium a nenahrádza oficiálne dokumenty.

Magisterský program Informatika je dvojročný program, ktorý je navrhnutý tak, aby tvoril jeden celok s bakalárskym programom Informatika a primárne je určený pre jeho absolventov. Vítaní sú aj absolventi iných bakalárskych programov, ale títo musia byť pripravení na to, že sa implicitne predpokladá zvládnutie bakalárskeho programu Informatika. Nejde len o vedomosti, ale aj napr. o schopnosť pracovať s formalizmami, prečítať odborné články a pochopiť idey dôkazov, implementovať aj netriviálne algoritmy podľa zadanej špecifikácie a pod. Pri nie celkom kompatibilných bakalárskych programoch je možnosť absolvovať trojročný konverzný program, v ktorom je prvý rok zostavený individuálne podľa potrieb študenta a zvyšné dva roky pokračujú podľa pôvodného programu.

Študenti sú na program vyberaní na základe prijímacej skúšky, ktorá obsahovo vychádza hlavne z prvých dvoch rokov bakalárskeho štúdia programu Informatika. Za skúšku sa dá získať max. 30 bodov. K týmto sa pripočítajú body za výsledky v bakalárskom štúdiu, maximálne 10. Bodová hranica na prijatie sa určí každoročne na prijímacej komisii, ktorá býva začiatkom júla, teda pred opravnými štátnicami .

Základom programu je individuálny študijný plán, ktorý si každý študent zostavuje podľa vlastných preferencií. Predmety sa delia na poviné, povinne voliteľné a výberové. Formálne kritéria na absolvovanie programu sú nasledovné

 1. absolvovať všetky povinné predmety
 2. získať aspoň 120 kreditov, z toho aspoň 72 z povinne voliteľných predmetov
 3. úspešne obhájiť diplomovú prácu
 4. absolvovať jeden variant kolokviálnej skúšky (po absolvovaní jeho prerekvizít)
 5. absolvovať aspoň tri predmety z jedného špecializačného bloku

Tieto kritériá sú minimálne. Každý rok si môžete zapísať až 90 kreditov a veríme, že si z našej ponuky vyberiete aj nad rámec minimálnych požiadaviek. Navyše bakalársky študijný program je koncipovaný tak, aby ste už z treťom ročníku bakalárskeho štúdia mali priestor vybrať si predmety podľa zamýšľanej špecializácie v magisterskom štúdiu.

sú predmety, ktoré musia absolvovať všetci študenti:

Diplomový seminár 1,2,3 Tri semestre diplomového seminára jednak sprevádzajú pri príprave diplomovej práce a v širšom kontexte majú za cieľ sprostredkovať zásady výskumnej práce, prípravy odborných publikácií a prezentácie projektov a výsledkov. Nech sa už budete po skončení štúdia orientovať akýmkoľvek smerom, je pravdepodobné, že tieto schopnosti budete potrebovať. Seminár má formu prezentácií a diskusie. Prvý semester je zameraný hlavne na výber témy diplomovej práce, druhý na obsah a spracovanie a tretí hlavne na prípravu prezentácie. Z toho dôvodu je potrebné tieto predmety absolvovať v predpísaných semestroch (t.j. 1Z, 2Z, 2L).
Informatika a spoločnosť V súčasnosti je čoraz viac celospoločenských tém, ktoré súvisia s informatikou. Od bezpečnosti dát, cez otázky ochrany súkromia až po po zákonnú úpravu duševného vlastníctva sa pravidelne vynárajú otázky, ktoré rezonujú v spoločnosti aj v médiách. Sme presvedčení, že práve naši absolventi by mali byť v tejto diskusii aktívni. Cieľom predmetu je upriamiť pozornosť na zásadné spoločenské dopady informačných technológií.
Magisterský seminár Vo väčšine pracovných zaradení sa vyžaduje schopnosť spracovať rozsiahlejšie dielo, prípadne fungovať ako člen tímu. Tieto schopnosti má za cieľ rozvíjať magisterský seminár.

Povinne voliteľné predmety tvoria základ študijného plánu. V ponuke je 42 povinne voliteľných predmetov (19 v zimnom a 23 v letnom semestri) spolu za 228 kreditov, z ktorých treba absolvovať aspoň 72 kreditov. Sú vybraté tak, aby poskytovali dostatočnú možnosť voľby pre študentov s rôznymi záujmami, a pritom sprostredkovali témy a rozvíjali schopnosti, ktoré sú pre informatiku ťažiskové.

Každý študent Univerzity Komenského má právo zapísať si ľubovoľný predmet, vyučovaný na univerzite, ako výberový predmet. V študijnom pláne sú explicitne uvedené niektoré predmety, ktoré považujeme za vhodné na doplnenie povinne voliteľných predmetov.

Podmienkou úspešného ukončenia štúdia je absolvovanie kolokviálnej skúšky - štátnice. Jej cieľom nie je opakovane skúšať z už raz absolvovaných predmetov, ale má slúžiť ako kontrola toho, že štúdium nebolo iba sadou náhodne vybratých čiastkových predmetov, ale že malo svoju logiku. Absolventi magisterského programu majú vidieť súvislosti medzi rôznymi oblasťami a metódami informatiky a majú mať dobre definovanú špecializáciu. Aby sme pomohli pri zostavení koherentného štúdia, ponúkame niekoľko zameraní. Každé zameranie je definované zoznamom prerekvizít, t.j. predmetov, ktoré treba absolvovať pred prihlásením sa na príslušný variant štátnice. Zamerania takisto obsahujú odporučené doplnkové predmety. Zamerania sme sa snažili zostaviť tak, aby pokryli široké spektrum záujmov. Dve zamerania (''programové a informačné systémy'' a ''teoretická informatika'') sú všeobecnejšie s dôrazom na použité techniky a metódy a druhé dve (''bioinformatika a strojové učenie'' a ''počítačová bezpečnosť'') sú viac špecializované. Každé zameranie dáva po absolvovaní predpoklady pre pokračovanie v PhD štúdiu aj pre uplatnenie sa v praxi. Ak máte veľmi presne vyhranenú predstavu o svojom štúdiu a zdôvodníte nám ju, je možnosť (pred začiatkom štúdia) zostaviť aj špecializované zameranie podľa individuálnych potrieb.

Základným motívom tohto zamerania je priblížiť, ako sa informatika vysporiadava s komplexnosťou reálnych systémov. Predstavia sa základné stavebné prvky programových systémov (siete, databázy, programovacie jazyky) a ich súčasné technológie. Tieto však primárne slúžia ako príklad, ako použitie vhodnej abstrakcie rozdelí problém na menšie podproblémy, ktoré sa dajú dobre popísať vhodným formalizmom a následne vyriešiť. Výsledkom takéhoto prístupu je, že kým ešte v relatívne nedávnej minulosti bol napr. návrh jednoduchého kompilátora heroickým dielom, dnes je to jednoduché cvičenie. V tomto zameraní sa dozviete, ako navrhnúť kompilátor s pokročilými funkciami (kontrola typov, optimalizácia kódu, ... ), oboznámite sa s pokročilými konceptami moderných programovacích jazykov (continuations, closures, lazy evaluation, futures, ... ), databáz (optimalizácia dotazov, distribuované databázy, ... ) a sietí (routovacie protokoly, TCP, wifi, ... ). Taktiež sa oboznámite s technikami softvérového inžinierstva, ktoré umožňujú vytvoriť rozsiahly systém od vytvorenia špecifikácie, cez návrh, implementáciu a testovanie. Vhodným doplnením sú predmety, ktoré poskytujú základ k automatizácii častí životného cyklu softvéru: formálna sémantika a špecifikácie.

Absolvovanie tohoto zamerania dáva dobrý základ pre zvládnutie práce s rozsiahlymi a komplexnými systémami v softvérových firmách, ale aj v iných odvetviach.

Prerekvizity zamerania programové a informačné systémy  ( 33 kr )
2-INF-144   Kompilátory
2-INF-145   Tvorba internetových aplikácií
2-INF-183   Počítačové siete 2
2-INF-184   Programovacie jazyky
2-INF-222   Objektová analýza a modelovanie
2-INF-500   Databázy
Ďalšie odporučené predmety  ( 21 kr )
2-INF-114   Matematická logika
2-INF-123   Formálna sémantika a teória správnosti
2-INF-127   Formálne špecifikácie
2-INF-187   Úvod do teórie programovania

Teoretická informatika sa snaží pochopiť zákonitosti výpočtových procesov, ktoré sú matematickými modelmi reálnych dejov. V tomto zameraní sa predstavia niektoré základné oblasti teoretickej informatiky: výpočtové modely s otázkami o ich limitoch a mierach zložitosti, efektívne algoritmy v rôznych modeloch (randomizované, aproximačné a pod.) a ich zložitostné triedy a matematické metódy práce s výpočtovými procesmi. Prerekvizity sú zvolené tak, aby rovnomerne pokrývali tieto tri oblasti, pričom každý individuálny plán môže dať výberom ďalších predmetov dôraz na niektorú z nich. V základných predmetoch sa oboznámite s rôznymi výpočtovými modelmi a dozviete sa, prečo ľudia veria Church-Turingovej téze, prečo sú niektoré problémy výpočtovo ťažké a ako z tvrdení teórie vypočítateľnosti vyplýva nemožnosť mechanizácie dokazovania v matematike. Spoznáte pokročilé metódy návrhu a analýzy algoritmov (amortizovaná zložitosť, aproximácia, randomizácia, ...), rafinované dátové štruktúry (splay stromy, sufixové stromy a polia, úsporné dátové štruktúry, Fibonacciho haldy, ...) a základné oblasti matematiky, ktoré pri tom budete potrebovať (pravdepodobnosť, teória grafov, kombinatorika,...).

Absolvovanie tohto zamerania dáva najväčšiu flexibilitu: môžte pokračovať v PhD štúdiu v takmer ľubovoľnej špecializácii na hociktorej univerzite, a zároveň so schopnosťou rýchlo sa adaptovať na rôznorodé domény sa môžete uplatniť v mnohých odvetviach praxe.

Prerekvizity zamerania teoretická informatika  ( 47 kr )
2-INF-121   Teória vypočítateľnosti
2-INF-135   Pravdepodobnostné algoritmy
2-INF-155   Kombinatorické štruktúry
2-INF-174   Teória grafov
2-INF-175   Pravdepodobnosť a štatistika
2-INF-186   Formálne jazyky a automaty (2)
2-INF-221   Aproximácia optimalizačných problémov
2-INF-237   Vybrané partie z dátových štruktúr
Ďalšie odporučené predmety  ( 49 kr )
2-INF-113   Kombinatorická analýza (2)
2-INF-122   Teória paralelných výpočtov
2-INF-133   Pravdepodobnostné metódy
2-INF-154   Enumerácia diskrétnych štruktúr
2-INF-156   Vybrané partie z teórie jazykov
2-INF-177   Matematická analýza (3)
2-INF-182   Algebra (3)
2-INF-184   Programovacie jazyky
2-INF-224   Teória informácie a teória kódovania (1)

Bioinformatika aplikuje informatické metódy, hlavne techniky na spracovanie veľkých objemov dát, štatistiku a strojové učenie, na riešenie problémov biológie v základnom výskume aj v praxi (farmaceutickej, medicínskej, agronomickej a pod.). Strojové učenie predstavuje súhrn metód, ktoré sa používajú na získanie užitočných informácií z dát a uplatňuje sa v čoraz väčšej miere v rôznych oblastiach. V tomto zameraní sa dozviete relevantné poznatky z molekulárnej biológie (stavba a štruktúra genómu, techniky sekvenovania DNA a pod.) a zoznámite sa so základnými problémami v bioinformatike (zarovnávanie sekvencií, fylogenetické stromy, hľadanie motívov, ... ). Hlavné ťažisko je však na odvetiach informatiky, ktoré tvoria základné ingrediencie bioinformatiky, ale sú dôležité aj samy o sebe pre aplikácie v mnohých ďalších odvetviach (strojové učenie a neurónové siete, pravdepodobnostné modely, štatistické metódy). Pozornosť sa tiež venuje technikám návrhu efektívnych algoritmov (amortizovaná zložitosť, aproximácia, randomizácia a pod.) a dátovým štruktúram (splay stromy, sufixové stromy a polia, úsporné dátové štruktúry, Fibonacciho haldy a pod.). Z praktického hľadiska sa naučíte spracovávať veľké súbory dát a vizualizovať výsledky (skriptovanie, Perl, R, SQL a pod.).

Absolvovanie tohto zamerania dáva možnosť uplatnenia v rozličných inštitúciách, ktoré majú potrebu analyzovať veľké objemy dát a získavať z nich užitočné vedomosti. Bioinformatické vedomosti sa dajú využiť v multidisciplinárnych tímoch na pracoviskách využívajúcich technológie molekulárnej biológie, či už v základnom výskume, medicíne, farmácii, agronómii a podobne.

Prerekvizity zamerania bioinformatika a strojové učenie   ( 43 kr )
1-BIN-301   Metódy v bioinformatike
2-AIN-132   Neurónové siete
2-INF-150   Strojové učenie
2-INF-175   Pravdepodobnosť a štatistika
2-INF-185   Integrácia dátových zdrojov
2-INF-221   Aproximácia optimalizačných problémov
2-INF-237   Vybrané partie z dátových štruktúr
2-INF-269   Genomika
Ďalšie odporučené predmety  ( 34 kr )
1-EFM-340   Počítačová štatistika
2-INF-145   Tvorba internetových aplikácií
2-INF-174   Teória grafov
2-INF-176   UNIX pre administrátorov
2-INF-181   Numerická matematika
2-INF-184   Programovacie jazyky
2-INF-224   Teória informácie a teória kódovania (1)

Problematika počítačovej bezpečnosti je mimoriadne aktuálna a zároveň veľmi komplexná, lebo prechádza cez rôzne oblasti od matematických modelov, ich hardvérovej a softvérovej implementácie, až po riadenie bezpečnosti a legislatívne opatrenia, ktoré nie je možné vzájomne oddeliť (čo z toho, že inštitúcia používa silnú kryptografiu, keď si zamestnanci zvolia heslo nbusr123). Cieľom tohto zamerania je poskytnúť základy zo všetkých oblastí potrebných na analýzu rizík a návrh vlastných riešení na ochranu aktív konkrétnej organizácie. Dozviete sa o kompresii dát, samoopravných kódoch, symetrických a asymetrických šifrách, hašovacích funkciách, autentizačných kódoch, digitálnych podpisoch, schémach na zdieľanie tajomstva, kryptografických protokoloch a útokoch na ne, bezznalostných dôkazoch a pod., pri čom využijete pokročilú matematiku. Taktiež sa oboznámite s administráciou UNIXových systémov, sieťami, zásadami bezpečného programovania a útokoch na rôzne systémy (Flash, Siverlight a pod.), riadením prístupu (SELinux a pod.) a dozviete sa aj o bezpečnostnej politike, riadení rizík, riešení bezpečnostných incidentov a legislatívnych požiadavkách na informačnú bezpečnosť.

Absolvovanie tohto zamerania dáva predpoklady uplatniť sa ako expert na počítačovú bezpečnosť v praxi, alebo sa venovať výskumu v niektorej zo zastúpených oblastí.

Prerekvizity zamerania počítačová bezpečnosť  ( 40 kr )
2-INF-176   UNIX pre administrátorov
2-INF-178   Kryptológia (1)
2-INF-183   Počítačové siete 2
2-INF-223   Riadenie IT bezpečnosti
2-INF-224   Teória informácie a teória kódovania (1)
2-INF-225   Teória informácie a teória kódovania (2)
2-INF-262   Bezpečnosť IT infraštruktúry
2-INF-500   Databázy
Ďalšie odporučené predmety  ( 8 kr )
2-INF-182   Algebra (3)
2-INF-235   Kryptológia (2)

Každý akreditovaný študijný program v odbore Informatika musí spĺňať požiadavky špecifikované v dokumente  ''Opis študijného odboru''. V ňom sú, okrem iného, taxatívne vymenované témy, z ktorých každý program musí pokrývať aspoň jednu. Na splnenie tejto podmienky vyžadujeme, aby každý absolvent programu absolvoval aspoň tri predmety z niektorého z nasledovných špecializačných blokov, ktoré zodpovedajú témam z Opisu. Špecializačné bloky sú nezávislé od povinne voliteľných predmetov a prerekvizít štátnice; môžu sa s nimi prekrývať, môžu obsahovať výberové predmety a pod.

paralelné a distribuované výpočty
2-AIN-109   Programovanie paralelných a distribuovaných systémov
2-INF-122   Teória paralelných výpočtov
2-INF-126   Modely konkurentných systémov
2-INF-129   Úvod do paralelného programovania
2-INF-132   Úvod do distribuovaných algoritmov
2-INF-179   Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 1
2-INF-180   Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 2
2-INF-231   Efektívne paralelné algoritmy
informačná bezpečnosť
2-INF-178   Kryptológia (1)
2-INF-223   Riadenie IT bezpečnosti
2-INF-235   Kryptológia (2)
2-INF-262   Bezpečnosť IT infraštruktúry
teória programovania a programovacie systémy
2-INF-123   Formálna sémantika a teória správnosti
2-INF-126   Modely konkurentných systémov
2-INF-127   Formálne špecifikácie
2-INF-184   Programovacie jazyky
2-INF-187   Úvod do teórie programovania
programové systémy
2-INF-144   Kompilátory
2-INF-176   UNIX pre administrátorov
2-INF-183   Počítačové siete 2
2-INF-185   Integrácia dátových zdrojov
2-INF-500   Databázy
softvérové inžinierstvo
2-INF-145   Tvorba internetových aplikácií
2-INF-164   IT Quality Management
2-INF-165   Manažment softvérových projektov
2-INF-222   Objektová analýza a modelovanie
2-INF-236   Objektové softwareové inžinierstvo
umelá inteligencia
2-AIN-132   Neurónové siete
2-AIN-137   Umelá inteligencia
2-AIN-254   Fuzzy inferencia a expertné systémy
2-INF-150   Strojové učenie

Nasledujúci skript vám môže pomôcť pri zostavovaní študijného plánu. Je dobré, aby ste si pri začiatku štúdia aspoň zhruba rozmysleli, aké predmety a kedy chcete absolvovať. Najlepšie je, ak si približný plán zostavíte na konci druhého ročníka bakalárskeho štúdia, aby ste si mohli v treťom ročníku zapísať výberové predmety, ktoré vám budú užitočné.

Minimálne kritériá programu, ako boli popísané vyššie, musia byť naplnené v priebehu magisterského štúdia s jednou výnimkou: ak v bakalárskom štúdiu absolvujete predmet, ktorý je prerekvizitou k štátnici, nemusíte ho absolvovať znova.

V okne so zoznamom predmetov sú vypísané predmety (výberové sú kurzívou) s informáciou, či sú prerekvizitou (plná ikona) alebo odporučením (normálna ikona) niektorého zamerania, počtom kreditov a semestrom, kedy sa vyučuje. Kliknutím sa dajú označiť predmety, ktoré plánujete absolvovať počas bakalárskeho štúdia alebo počas prvého ročníka pri konverznom programe (tieto sa započítavajú iba do splnenia prerekvizít). Predmety sa dajú pretiahnuť do príslušných semestrov, pričom vidíte počet kreditov v každom semestri. V sumárnej tabuľke sa zobrazuje počet kreditov za jednotlivé ročníky a z toho počet kreditov povinne voliteľných predmetov. Takisto vidíte naplnenie podmienky na počet kreditov (vrátane povinnosti absolvovať všetky povinné predmety), splnenie prerekvizít jednotlivých zameraní a špecializačných blokov.

Zoznam predmetov študijného programu:
 •    2-INF-106 4kr L   Informatika a spoločnosť
 •    2-INF-166 6kr L   Magisterský projekt
 •    1-BIN-301 6kr Z   Metódy v bioinformatike
 •    1-EFM-340 3kr Z   Počítačová štatistika
 •    2-AIN-132 6kr L   Neurónové siete
 •    2-AIN-137 6kr L   Umelá inteligencia
 •    2-INF-113 6kr Z   Kombinatorická analýza (2)
 •    2-INF-114 6kr L   Matematická logika
 •    2-INF-121 6kr L   Teória vypočítateľnosti
 •    2-INF-122 6kr Z   Teória paralelných výpočtov
 •    2-INF-123 5kr Z   Formálna sémantika a teória správnosti
 •    2-INF-126 6kr L   Modely konkurentných systémov
 •    2-INF-127 6kr L   Formálne špecifikácie
 •    2-INF-133 6kr L   Pravdepodobnostné metódy
 •    2-INF-135 6kr L   Pravdepodobnostné algoritmy
 •    2-INF-144 6kr Z   Kompilátory
 •    2-INF-145 6kr L   Tvorba internetových aplikácií
 •    2-INF-150 6kr Z   Strojové učenie
 •    2-INF-155 6kr Z   Kombinatorické štruktúry
 •    2-INF-156 6kr L   Vybrané partie z teórie jazykov
 •    2-INF-174 6kr Z   Teória grafov
 •    2-INF-175 5kr Z   Pravdepodobnosť a štatistika
 •    2-INF-176 6kr Z   UNIX pre administrátorov
 •    2-INF-177 6kr Z   Matematická analýza (3)
 •    2-INF-178 6kr Z   Kryptológia (1)
 •    2-INF-179 6kr Z   Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 1
 •    2-INF-180 6kr L   Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 2
 •    2-INF-181 4kr L   Numerická matematika
 •    2-INF-182 4kr L   Algebra (3)
 •    2-INF-183 4kr Z   Počítačové siete 2
 •    2-INF-184 5kr L   Programovacie jazyky
 •    2-INF-185 4kr L   Integrácia dátových zdrojov
 •    2-INF-186 6kr L   Formálne jazyky a automaty (2)
 •    2-INF-187 4kr L   Úvod do teórie programovania
 •    2-INF-221 6kr Z   Aproximácia optimalizačných problémov
 •    2-INF-222 6kr Z   Objektová analýza a modelovanie
 •    2-INF-223 6kr Z   Riadenie IT bezpečnosti
 •    2-INF-224 4kr Z   Teória informácie a teória kódovania (1)
 •    2-INF-225 4kr L   Teória informácie a teória kódovania (2)
 •    2-INF-231 6kr L   Efektívne paralelné algoritmy
 •    2-INF-235 4kr L   Kryptológia (2)
 •    2-INF-237 6kr L   Vybrané partie z dátových štruktúr
 •    2-INF-262 4kr L   Bezpečnosť IT infraštruktúry
 •    2-INF-500 6kr L   Databázy
 •    2-AIN-109 6kr L   Programovanie paralelných a distribuovaných systémov
 •    2-AIN-206 6kr Z   Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov
 •    2-AIN-254 6kr Z   Fuzzy inferencia a expertné systémy
 •    2-INF-129 6kr L   Úvod do paralelného programovania
 •    2-INF-130 4kr Z   Architektúry orientované na služby - princípy a technológie
 •    2-INF-132 4kr Z   Úvod do distribuovaných algoritmov
 •    2-INF-154 6kr L   Enumerácia diskrétnych štruktúr
 •    2-INF-163 4kr Z   Kolmogorovská zložitosť
 •    2-INF-164 4kr L   IT Quality Management
 •    2-INF-165 4kr L   Manažment softvérových projektov
 •    2-INF-169 2kr Z   Proseminár z informatiky
 •    2-INF-172 3kr L   Použitie systémov počítačovej algebry
 •    2-INF-173 3kr Z   Kvantové spracovanie informácie
 •    2-INF-236 6kr L   Objektové softwareové inžinierstvo
 •    2-INF-263 4kr L   Tvorba a dizajn počítačových hier
 •    2-INF-264 6kr Z   Teória deklaratívneho programovania
 •    2-INF-265 6kr L   Deklaratívne programovanie
 •    2-INF-266 4kr L   Pokročilá administrácia Linuxu
 •    2-INF-267 4kr Z   Pokročilé efektívne algoritmy
 •    2-INF-268 3kr Z   Databázové paradigmy
 •    2-INF-269 4kr L   Genomika
kredity 0 ( 0 )
1. ročník 0 ( 0 )
2. ročník 0 ( 0 )
označené 0
  špecializačné bloky
informačná bezpečnosť
paralelné a distribuované výpočty
programové systémy
softvérové inžinierstvo
teória programovania a programovacie systémy
umelá inteligencia
1. ročník, zimný semester
2 kr
 • 2kr   Diplomový seminár (1)
1. ročník, letný semester
0 kr
2. ročník, zimný semester
2 kr
 • 2kr   Diplomový seminár (2)
2. ročník, letný semester
16 kr
 • 2kr   Diplomový seminár (3)
 • 10kr   Obhajoba záverečnej práce
 • 4kr   Kolokviálna skúška